Gimnazjum szkoła szans

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-20-821/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podlaskie

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 1420130

Wydatki kwalifikowalne: 1420130

Dofinansowanie: 1244090

Dofinansowanie UE: 1207110,5

Nazwa beneficjenta: Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego

NIP beneficjenta: 5451627407

Kod pocztowy: 15-277

Miejscowość: Białystok

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat m. Białystok

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: samorządowa osoba prawna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/11/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/12/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  7/1/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

piktogramy na lotnisku z opisem, dofinansowanie dla osp 2021, wsparcie dla nowych firm, upoważnienie do reprezentowania w banku wzór, barwy elbląg, przedszkole nr 5 kępno, warszawa rewitalizacja, projekt domu seniora dla 30 osób

yyyyy