Głodni wiedzy

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-030/09-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat bialski

Gmina: Sosnówka

Wartość ogółem: 395988,92

Wydatki kwalifikowalne: 395988,92

Dofinansowanie: 395988,92

Dofinansowanie UE: 336590,58

Nazwa beneficjenta: Gmina Sosnówka

NIP beneficjenta: 5372336265

Kod pocztowy: 21-518

Miejscowość: Sosnówka

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat bialski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/31/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/13/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/4/2010

Data zakończenia realizacji: 7/4/2011

rozporzadzenie 19 marca 2021, urząd miasta włocławek godziny otwarcia, modelowy, słownik a, poradniku, darmowe kursy online 2020 z certyfikatem, ocena oddziaływania na środowisko, zaświadczenie us 7, transformacja cyfrowa, 67 240 kotla, pup siemiatycze oferty pracy, urzad pracy czluchow, internacjonalizacja przedsiębiorstw

yyyyy