Gmina Grodziec dla najmłodszych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-30-001/14-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat koniński

Gmina: Grodziec

Wartość ogółem: 174507,5

Wydatki kwalifikowalne: 174507,5

Dofinansowanie: 174507,5

Dofinansowanie UE: 148331,38

Nazwa beneficjenta: Gmina Grodziec

NIP beneficjenta: 6652767564

Kod pocztowy: 62-580

Miejscowość: Grodziec

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat koniński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/3/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/4/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2014

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

tia u młodych osób, kreatywnie, optima med lublin, rozporzadzenie z 10 marca 2021

yyyyy