Gmina Komańcza udoskonala edukację przedszkolną

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-18-037/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat sanocki

Gmina: Komańcza

Wartość ogółem: 139143,2

Wydatki kwalifikowalne: 139143,2

Dofinansowanie: 139143,2

Dofinansowanie UE: 118271,72

Nazwa beneficjenta: Gmina Komańcza

NIP beneficjenta: 6871785088

Kod pocztowy: 38-543

Miejscowość: Komańcza

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat sanocki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/14/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/17/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/2/2014

Data zakończenia realizacji: 4/30/2015

weksel bankowy, jak widzi osoba niewidoma, sanatoria mazowieckie, przecinek przed zeby, ministerstwo sportu logo

yyyyy