Gmina Przerośl rozwija przedszkola

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-20-264/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat suwalski

Gmina: Przerośl

Wartość ogółem: 252082,86

Wydatki kwalifikowalne: 252082,86

Dofinansowanie: 252082,86

Dofinansowanie UE: 214270,43

Nazwa beneficjenta: Gmina Przerośl

NIP beneficjenta: 8442142221

Kod pocztowy: 16-427

Miejscowość: Przerośl

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat suwalski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/3/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/3/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/2/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014

lekarze na start odc 41, warunki techniczne 2019, krajobraz jeziora, wniosek o dofinansowanie do przedszkola, www wola waw pl

yyyyy