Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-18-061/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat niżański

Gmina: Harasiuki

Wartość ogółem: 349080,2

Wydatki kwalifikowalne: 349080,2

Dofinansowanie: 349080,2

Dofinansowanie UE: 296718,17

Nazwa beneficjenta: Gmina Harasiuki

NIP beneficjenta: 6020017515

Kod pocztowy: 37-413

Miejscowość: Harasiuki

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat niżański

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/14/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/14/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  3/1/2014

Data zakończenia realizacji: 10/31/2014

polska rosja o której, państwa na m, 500 tys euro kary, projekt l, sybilia, wik turawa

yyyyy