Grudziądzkie szkoły perspektywą rozwoju drogi edukacyjnej i zawodowej dzieci i młodzieży

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-04-016/09-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Grudziądz

Gmina: M. Grudziądz

Wartość ogółem: 1524323

Wydatki kwalifikowalne: 1524323

Dofinansowanie: 1524323

Dofinansowanie UE: 1295674,55

Nazwa beneficjenta: Gmina Miasto Grudziądz

NIP beneficjenta: 8762426842

Kod pocztowy: 86-300

Miejscowość: Grudziądz

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat brodnicki / Powiat m. Grudziądz

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/20/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/23/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  10/1/2009

Data zakończenia realizacji: 10/31/2010

werwa chełm, etapy procesu kontroli, polska 2021, przygotowywania, niskooprocentowane pożyczki z funduszy unijnych 2019, www pomoc lodzkie eu, wyraz który ma wiele znaczeń, co oznaczają oczy ważki, porównaj liczby użyj odpowiedniego znaku, serio serio

yyyyy