Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Olszanka

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-16-079/11-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat brzeski

Gmina: Olszanka

Wartość ogółem: 70658,7

Wydatki kwalifikowalne: 70658,7

Dofinansowanie: 70658,7

Dofinansowanie UE: 60059,9

Nazwa beneficjenta: Gmina Olszanka

NIP beneficjenta: 7471052709

Kod pocztowy: 49-332

Miejscowość: Olszanka

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat brzeski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/28/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/29/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  3/1/2012

Data zakończenia realizacji: 6/28/2013

zbieżność głogów, mapa lini kolejowych w polsce, pife gov, projekt gospodarczy

yyyyy