Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Ciasna

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-029/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat lubliniecki

Gmina: Ciasna

Wartość ogółem: 110063

Wydatki kwalifikowalne: 110063

Dofinansowanie: 110063

Dofinansowanie UE: 93553,55

Nazwa beneficjenta: Gmina Ciasna

NIP beneficjenta: 5751865341

Kod pocztowy: 42-793

Miejscowość: Ciasna

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat lubliniecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/19/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/21/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2011

Data zakończenia realizacji: 6/30/2012

pup kamienna góra oferta pracy, kamienica jako miejsce życia człowieka, wt olsztyn, przedstaw cztery zasady redagowania tekstu, spin-off przykłady, przeczytaj zadanie które z poniższych działań pozwala na jego rozwiązanie, duzy przedsiębiorca, ankieta wzór, negatywne skutki rybołówstwa

yyyyy