Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkól podstawowych w gminie Trzebielino

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-22-226/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat bytowski

Gmina: Trzebielino

Wartość ogółem: 60000

Wydatki kwalifikowalne: 60000

Dofinansowanie: 60000

Dofinansowanie UE: 51000

Nazwa beneficjenta: Gmina Trzebielino

NIP beneficjenta: 8421663535

Kod pocztowy: 77-235

Miejscowość: Trzebielino

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat bytowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/3/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/8/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2011

Data zakończenia realizacji: 6/30/2012

w razie jakichkolwiek pytań, pkp lublin warszawa remont, iii profil pomocy, unia polska, zszip kroscienko, o wt pl, gus logowanie do systemu

yyyyy