Indywidualizacja nauczania w kl. I-III na terenie gminy Krempna

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-18-202/12-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat jasielski

Gmina: Krempna

Wartość ogółem: 19644

Wydatki kwalifikowalne: 19644

Dofinansowanie: 19644

Dofinansowanie UE: 16697,4

Nazwa beneficjenta: Gmina Krempna

NIP beneficjenta: 6851004834

Kod pocztowy: 38-232

Miejscowość: Krempna

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat jasielski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/25/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/25/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2012

Data zakończenia realizacji: 6/30/2013

podaj wskazane formy rzeczowników porównaj, unia europejska pkb, ministerstwo sportu praca, d38 diagnoza, ile pieniędzy dostaje pracodawca za stażystę, kiedy jest tydzień unikatów na msp 2019, listy do m2 cda, o ile większa jest liczba 763 od liczby 425, upowaznienie, lista prow 2016 modernizacja, wydatki strukturalne, koszty pośrednie przykłady, dotacje na stworzenie miejsca pracy

yyyyy