Indywidualizacja nauczania w Polsko-Niemieckiej Szkole Podstawowej w Ewangelickim Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-158/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 29989,7

Wydatki kwalifikowalne: 29989,7

Dofinansowanie: 29989,7

Dofinansowanie UE: 25491,25

Nazwa beneficjenta: Diecezja Wrocławska Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP – Ewangelickie Centrum Diakonii I Edukacji im. ks. Marcina Lutra

NIP beneficjenta: 8971374411

Kod pocztowy: 50-077

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: inne kościoły i związki wyznaniowe

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/14/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/14/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2012

Data zakończenia realizacji: 6/30/2013

spis.gov.pl logowanie przez pesel, urząd pracy jasło kontakt, państwowa wyższa szkoła zawodowa im. rotmistrza witolda pileckiego w oświęcimiu, spis wykaz, starostwo w tomaszowie lubelskim, poniżej przedstawiono plan pewnego skansenu

yyyyy