„Indywidualizacja „Orzełków””

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-18-189/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat przemyski

Gmina: Orły

Wartość ogółem: 149709

Wydatki kwalifikowalne: 149709

Dofinansowanie: 149709

Dofinansowanie UE: 127252,65

Nazwa beneficjenta: Gmina Orły

NIP beneficjenta: 7952307330

Kod pocztowy: 37-716

Miejscowość: Orły

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat przemyski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/16/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/16/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/19/2011

Data zakończenia realizacji: 7/31/2012

przegladarki windows, na pewno jak piszemy, ministerstwo gadzetów, wykonaj działania 52 097 plus 7 32, warunki przyjęcia do unii europejskiej, urzad skarbowy informacja

yyyyy