Indywidualizacja procesów nauczania i wychowania w klasach I – III w gminie Kałuszyn

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-14-311/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat miński

Gmina: Kałuszyn

Wartość ogółem: 108441

Wydatki kwalifikowalne: 108441

Dofinansowanie: 108441

Dofinansowanie UE: 92174,85

Nazwa beneficjenta: Gmina Kałuszyn

NIP beneficjenta: 8222158817

Kod pocztowy: 05-310

Miejscowość: Kałuszyn

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat miński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/15/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/15/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  12/1/2011

Data zakończenia realizacji: 6/28/2013

syreny w warszawie 19.04, domy giszowiec, odbiorca listu, stanowic wybor eu, komoas, walbrzych pis, energia ze źródeł odnawialnych, kiedy weszło euro w niemczech, co jest podstawowym elementem budującym nerkę

yyyyy