Indywidualizacja procesów nauczania w szkołach podstawowych z terenu Gminy Gaszowice

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-037/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat rybnicki

Gmina: Gaszowice

Wartość ogółem: 120310

Wydatki kwalifikowalne: 120310

Dofinansowanie: 120310

Dofinansowanie UE: 102263,5

Nazwa beneficjenta: Gmina Gaszowice

NIP beneficjenta: 6422568855

Kod pocztowy: 44-293

Miejscowość: Gaszowice

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat rybnicki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/28/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/28/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2011

Data zakończenia realizacji: 6/29/2012

dokonywania, krajowy system informatyczny, abc gorzów, kawiarni, andżelika możdzanowska, ewidencja środków trwałych – wzór wypełnienia, wzór umowy pzp 2021, szkolenia z urzędu pracy 2021, odrzuca ogólnie przyjęte normy wartości, szybki pies, 1 i 2 strefa warszawa, art 67 ust 1 pkt 6 pzp

yyyyy