Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-14-325/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. Ostrołęka

Gmina: M. Ostrołęka

Wartość ogółem: 514546,97

Wydatki kwalifikowalne: 514546,97

Dofinansowanie: 514546,97

Dofinansowanie UE: 437364,92

Nazwa beneficjenta: Miasto Ostrołęka

NIP beneficjenta: 7582142002

Kod pocztowy: 07-410

Miejscowość: Ostrołęka

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. Ostrołęka / Powiat wyszkowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/22/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/27/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/16/2012

Data zakończenia realizacji: 2/28/2013

znaki że on ci się oświadczy, ostre wyzwania, wzwiązku, przedszkole miasteczko krajeńskie, dopłaty 2022 termin, klasyfikacja środków trwałych 2021 pdf, www.rpo.lodzkie.pl, nieruchomosci wolsztyn, wałbrzych nowe miasto, filippo żywiec

yyyyy