Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Laszki

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-18-039/12-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat jarosławski

Gmina: Laszki

Wartość ogółem: 152637,6

Wydatki kwalifikowalne: 152637,6

Dofinansowanie: 152637,6

Dofinansowanie UE: 129741,96

Nazwa beneficjenta: Gmina Laszki

NIP beneficjenta: 7922031521

Kod pocztowy: 37-543

Miejscowość: Laszki

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat jarosławski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/20/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/29/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2012

Data zakończenia realizacji: 7/12/2013

wyrazy modne teksty kultury, moje szczepienia, wymiary strony internetowej, dofinansowanie na przedszkole

yyyyy