Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Nisko

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-18-035/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat niżański

Gmina: Nisko

Wartość ogółem: 312416

Wydatki kwalifikowalne: 312416

Dofinansowanie: 312416

Dofinansowanie UE: 265553,6

Nazwa beneficjenta: Gmina i Miasto Nisko

NIP beneficjenta: 6020017509

Kod pocztowy: 37-400

Miejscowość: Nisko

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat niżański

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/5/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/5/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2011

Data zakończenia realizacji: 8/31/2012

małe średnie i duże przedsiębiorstwa, konferencja 25 marca, rozwiązanie umowy dzierżawy gruntów rolnych za porozumieniem stron wzór, serwis rolek, biuro pracy leżajsk, prom dragon rybnik, zasady podnoszenia i przemieszczania pacjentów pdf

yyyyy