Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia ogólnego

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-206/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat wałbrzyski

Gmina: Jedlina-Zdrój

Wartość ogółem: 55089,7

Wydatki kwalifikowalne: 55089,7

Dofinansowanie: 55089,7

Dofinansowanie UE: 46826,25

Nazwa beneficjenta: Gmina Jedlina-Zdrój

NIP beneficjenta: 8862572796

Kod pocztowy: 58-330

Miejscowość: Jedlina Zdrój

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat wałbrzyski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/28/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/28/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  2/1/2011

Data zakończenia realizacji: 6/15/2012

podlaskie województwo, po 30, potencjał lokalny, zs2 mrągowo

yyyyy