Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia ogólnego

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-105/10-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 41744,7

Wydatki kwalifikowalne: 41744,7

Dofinansowanie: 41744,7

Dofinansowanie UE: 35483

Nazwa beneficjenta: Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki (Siostry Salezjanki) – Inspektoria Wrocławska

NIP beneficjenta: 8981631074

Kod pocztowy: 50-266

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: Kościół Katolicki

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/28/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/15/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2011

Data zakończenia realizacji: 12/31/2012

tadeusz brzozowski nauczyciel tychy, bierz, pup kępno, 1970 brutto ile to netto zlecenie, szkoła podstawowa nr 17 nowy sącz

yyyyy