Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-154/10-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat lubański

Gmina: Lubań

Wartość ogółem: 141600

Wydatki kwalifikowalne: 141600

Dofinansowanie: 141600

Dofinansowanie UE: 120360

Nazwa beneficjenta: Gmina Lubań

NIP beneficjenta: 6131436221

Kod pocztowy: 59-800

Miejscowość: Lubań

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat lubański

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/12/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/21/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2011

Data zakończenia realizacji: 6/30/2013

europatomy.pl, komisja europejska zadania, gimnazjum w jutrosinie, zbiornik portal, wskaźnik npv

yyyyy