Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III szkół podstawowych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-14-256/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat garwoliński

Gmina: Miastków Kościelny

Wartość ogółem: 91731

Wydatki kwalifikowalne: 91731

Dofinansowanie: 91731

Dofinansowanie UE: 77971,35

Nazwa beneficjenta: Gmina Miastków Kościelny

NIP beneficjenta: 8262037296

Kod pocztowy: 08-420

Miejscowość: Miastków Kościelny

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat garwoliński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/1/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/1/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2013

Data zakończenia realizacji: 8/31/2014

energia ze źródeł odnawialnych, inter alia skrót, lubuskie koronawirus, schemat aglomeracji policentrycznej, husarska wałbrzych, tarcza antykryzysowa dla nowych firm

yyyyy