Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III szkół podstawowych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-04-044/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat mogileński

Gmina: Dąbrowa

Wartość ogółem: 60000

Wydatki kwalifikowalne: 60000

Dofinansowanie: 60000

Dofinansowanie UE: 51000

Nazwa beneficjenta: Gmina Dąbrowa

NIP beneficjenta: 5571648518

Kod pocztowy: 88-306

Miejscowość: Dąbrowa

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat mogileński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/21/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/21/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2013

Data zakończenia realizacji: 8/31/2014

lhdi, pupwieliczka, zarząd województwa warmińsko mazurskiego, pup lublin, euro 2021 jaki kraj, leki światłoczułe lista, superstart

yyyyy