Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klsach I-III szkół podstawowych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-20-651/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat łomżyński

Gmina: Nowogród

Wartość ogółem: 82129,5

Wydatki kwalifikowalne: 82129,5

Dofinansowanie: 82129,5

Dofinansowanie UE: 69810,08

Nazwa beneficjenta: Gmina Nowogród-Urząd Miejski w Nowogrodzie

NIP beneficjenta: 7181433716

Kod pocztowy: 18-414

Miejscowość: Nowogród

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat łomżyński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/26/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/30/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/1/2012

Data zakończenia realizacji: 6/30/2012

esencja z ziół krzyżówka, zwyrodnienie wielostawowe, centrum kształcenia językowego, stopa bezrobocia wzór, polska w unii europejskiej pdf, wielofunkcyjna maszyna rolnicza krzyżówka, koszty projektu, bracia fąfara bmw, kod cpv uzp

yyyyy