Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-18-038/12-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat mielecki

Gmina: Czermin

Wartość ogółem: 188983,8

Wydatki kwalifikowalne: 188983,8

Dofinansowanie: 188983,8

Dofinansowanie UE: 160636,23

Nazwa beneficjenta: Gmina Czermin

NIP beneficjenta: 8171080300

Kod pocztowy: 39-304

Miejscowość: Czermin

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat mielecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/16/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/19/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2012

Data zakończenia realizacji: 3/31/2013

prace interwencyjne 2019, dopisz do każdej z podanych rodzin wyrazów słowo które do niej należy, oblicz sposobem pisemnym 545 40, pcpr płońsk

yyyyy