Inwestuj w przyszłość

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-168/09-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat lubelski

Gmina: Borzechów

Wartość ogółem: 125870

Wydatki kwalifikowalne: 125870

Dofinansowanie: 125870

Dofinansowanie UE: 106989,5

Nazwa beneficjenta: Gmina Borzechów/Gimnazjum w Kłodnicy Dolnej

NIP beneficjenta: 7132540501

Kod pocztowy: 24-224

Miejscowość: Borzechów

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat lubelski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: szkoła lub placówka oświatowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/12/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/19/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  10/1/2009

Data zakończenia realizacji: 9/30/2010

opinia o odbytym stażu wzór, wyrównywanie szans edukacyjnych w przedszkolu, hurtownia alkoholi lubin, małgorzata cebula, elżbietą martinez, czarnkowsko-trzcianecki, umowa prawa autorskie, kurs walutowo-złotowy, wsl, program kształcenia pł, łukasz mackiewicz, stacja diagnostyczna libiąż, obwodnica myśliny, częstszego

yyyyy