Inwestujemy w siebie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-04-005/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat brodnicki

Gmina: Zbiczno

Wartość ogółem: 190963,79

Wydatki kwalifikowalne: 190963,79

Dofinansowanie: 162319,22

Dofinansowanie UE: 162319,22

Nazwa beneficjenta: Gmina Miasta Brodnicy

NIP beneficjenta: 8741740467

Kod pocztowy: 87-300

Miejscowość: Brodnica

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat brodnicki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/22/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/24/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2010

Data zakończenia realizacji: 11/30/2011

lasy państwowe logo, helskie wagony, urząd pracy wyrzysk, symbole niepełnosprawności tabela, staż z unii europejskiej 2021, generator loga, biernosc, potwierdzenie za zgodność z oryginałem kpa

yyyyy