Inwestycja w przyszłość

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-18-008/12-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat jasielski

Gmina: Osiek Jasielski

Wartość ogółem: 30000

Wydatki kwalifikowalne: 30000

Dofinansowanie: 30000

Dofinansowanie UE: 25500

Nazwa beneficjenta: Gmina Osiek Jasielski/Szkoła Podstawowa w Zawadce Osieckiej

NIP beneficjenta: 6851580354

Kod pocztowy: 38-223

Miejscowość: Osiek Jasielski

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat jasielski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/28/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/28/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2012

Data zakończenia realizacji: 6/30/2013

umowa powierzenia przetwarzania danych, pokój numer 309 odcinek 7 część 1, pup gołdap, orkana 1, dotacje dla rodzin 2022, finansowanie pomostowe, dofinansowanie szkoleń z unii europejskiej 2019

yyyyy