Inwestycja w przyszłość bez ryzyka

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-04-095/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat inowrocławski

Gmina: Inowrocław – miasto

Wartość ogółem: 1164513,11

Wydatki kwalifikowalne: 1164513,11

Dofinansowanie: 989836,14

Dofinansowanie UE: 989836,14

Nazwa beneficjenta: Gmina Miasto Inowrocław

NIP beneficjenta: 5562638408

Kod pocztowy: 88-100

Miejscowość: Inowrocław

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat inowrocławski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/7/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/8/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 7/30/2015

spełnienie, badanie przesiewowe słuchu, zasada przekonywania, jak wykupić e receptę, plac niepodległości

yyyyy