Inwestycja w wiedzę kapitałem na przyszłość

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-084/09-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat żywiecki

Gmina:

Wartość ogółem: 1130987

Wydatki kwalifikowalne: 1130987

Dofinansowanie: 1130987

Dofinansowanie UE: 961338,95

Nazwa beneficjenta: Powiat Żywiecki

NIP beneficjenta: 5532092672

Kod pocztowy: 34-300

Miejscowość: Żywiec

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat żywiecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – powiat

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/15/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/16/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/1/2010

Data zakończenia realizacji: 12/30/2011

celiny kopalnia, przywrócenie tytułu prawnego do lokalu komunalnego, mediator inaczej, zs1 golub, nie pierwsza, który program został zastosowany w systemie linux do szybkiego skanowania sieci?, koronawieus, najwięcej związków azotu i fosforu trafia do morza bałtyckiego, polityk definicja, kiedy polska dołączyła do ue, salmonella kinder jakie kody, dane do wyliczenia wskaźnika zwiększającego 2022, 85 722 31 50

yyyyy