Ja się bawię w przedszkolu a mama chodzi do pracy

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-16-001/09-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat strzelecki

Gmina: Zawadzkie

Wartość ogółem: 200000

Wydatki kwalifikowalne: 200000

Dofinansowanie: 197000

Dofinansowanie UE: 170000

Nazwa beneficjenta: Gmina Zawadzkie

NIP beneficjenta: 7561860761

Kod pocztowy: 47-120

Miejscowość: Zawadzkie

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat strzelecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/30/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/31/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2009

Data zakończenia realizacji: 7/31/2010

uzupełnij tabelę przykładami wyrazów pochodnych utworzonych za pomocą wskazanych formatów, promocje 2021, sandomier, rozporządzeniem ministra środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów, apaform

yyyyy