Ja też idę do przedszkola! – upowszechnianie edukacji przedszkolnej na obszarach wiejskich powiatu kościerskiego

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-22-011/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat kościerski

Gmina:

Wartość ogółem: 1251888,8

Wydatki kwalifikowalne: 1251888,8

Dofinansowanie: 1214332,14

Dofinansowanie UE: 1064105,48

Nazwa beneficjenta: Kaszubski Instytut Rozwoju

NIP beneficjenta: 5911552244

Kod pocztowy: 83-400

Miejscowość: Kościerzyna

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat kościerski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/11/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/11/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  7/1/2010

Data zakończenia realizacji: 8/31/2012

firefox nie otwiera stron, grupa kan, przekop pod świną, zdyskontowane przepływy pieniężne, kurs euro 10.01.2022, keraunofobia, dodatek uzupełniający dla nauczycieli 2021, urszula kasprzak wzrost

yyyyy