Ja też jestem przedszkolakiem – nowe formy edukacji przedszkolnej w Gminie Pruchnik

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-18-102/09-04

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat jarosławski

Gmina: Pruchnik

Wartość ogółem: 568566

Wydatki kwalifikowalne: 568566

Dofinansowanie: 558632,93

Dofinansowanie UE: 483281,1

Nazwa beneficjenta: Gmina Pruchnik

NIP beneficjenta: 7922033885

Kod pocztowy: 37-560

Miejscowość: Pruchnik

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat jarosławski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/18/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/24/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2009

Data zakończenia realizacji: 8/31/2012

kurs euro 31.12.2020, covid gov pl, gops elbląg, rozporządzenie rzym i, ile lat polska jest w unii, domy małe projekty, morawiecki miarka, urzad pracy tarnobrzeg

yyyyy