Janko Muzykant – Dajmy dziecku początek, rozpęd kierunek

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-051/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat radzyński

Gmina: Borki

Wartość ogółem: 153820,9

Wydatki kwalifikowalne: 153820,9

Dofinansowanie: 131811

Dofinansowanie UE: 112039,35

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Krasew

NIP beneficjenta: 5381785057

Kod pocztowy: 21-345

Miejscowość: Borki

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat radzyński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/30/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/31/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2010

Data zakończenia realizacji: 8/31/2011

1 pi, wsparcie seniorów, pomoc dla przedsiębiorców, dsckprm

yyyyy