Jesteśmy kreatywni żyjąc na pograniczu polsko – niemieckim

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-188/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat zgorzelecki

Gmina: Pieńsk

Wartość ogółem: 122464,8

Wydatki kwalifikowalne: 122464,8

Dofinansowanie: 122464,8

Dofinansowanie UE: 104095,08

Nazwa beneficjenta: Gmina Pieńsk

NIP beneficjenta: 6151808677

Kod pocztowy: 59-930

Miejscowość: Pieńsk

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat zgorzelecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/28/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/29/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  2/1/2011

Data zakończenia realizacji: 6/30/2012

dotacje z urzędu pracy 2020 koronawirus, kształt wody (2017) cda, praca chełm 2020, projekt rewitalizacji, uzupełnij diagramy na podstawie informacji podanych w ramce 51, krajowy zasób nieruchomości praca

yyyyy