„Jeszcze wszystko będzie możliwe”

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-205/10-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Tychy

Gmina: M. Tychy

Wartość ogółem: 491084

Wydatki kwalifikowalne: 491084

Dofinansowanie: 491084

Dofinansowanie UE: 417421,4

Nazwa beneficjenta: Miasto Tychy / Zespół Szkół Specjalnych nr 8

NIP beneficjenta: 6462917641

Kod pocztowy: 43-100

Miejscowość: Tychy

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Tychy

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – powiat

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/13/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/13/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/1/2011

Data zakończenia realizacji: 12/31/2012

uczelnie w łodzi, akson szkolenia, szybka kolej miejska w warszawie, musisz to wiedzieć 1409, pochodzenie dnia kobiet, dotacja na otwarcie firmy 2021, pacjent gov leczenie bez dyskryminacji

yyyyy