Język polski kluczem do sukcesu

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-001/09-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat opolski

Gmina: Wilków

Wartość ogółem: 125164,5

Wydatki kwalifikowalne: 125164,5

Dofinansowanie: 125164,5

Dofinansowanie UE: 106389,83

Nazwa beneficjenta: Urząd Gminy Wilków/Zespół Szkół Publicznych w Wilkowie Gimnazjum Publiczne im. Jana Pawła II

NIP beneficjenta: 7171754270

Kod pocztowy: 24-313

Miejscowość: Wilków

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat opolski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/29/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/29/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  2/1/2010

Data zakończenia realizacji: 7/31/2011

lgd źródło, euro w polsce 2018, kto mi pomoże, małopolskie talenty

yyyyy