Każdy jest ważny – indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w szkołach Gdańskiej Fundacji Oświatowej

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-22-321/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat m. Gdańsk

Gmina: M. Gdańsk

Wartość ogółem: 118764,6

Wydatki kwalifikowalne: 118764,6

Dofinansowanie: 118764,6

Dofinansowanie UE: 100949,91

Nazwa beneficjenta: Gdańska Fundacja Oświatowa

NIP beneficjenta: 5831016874

Kod pocztowy: 80-842

Miejscowość: Gdańsk

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat m. Gdańsk

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: fundacja

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/12/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/19/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  7/1/2011

Data zakończenia realizacji: 9/30/2012

mazowiecka wrocław, zarządzanie projektami unijnymi, gif język, jastkow, dodatkowe pieniadze, rządowa mapa dostępności terminów, jb stal serwis, wzór listu po angielsku, łączyć, małe zakola, pomysłodwcy, incept fundacja, lady dana 44 pozycja, przychod vs dochod, dofinansowanie do opieki nad dzieckiem 2021

yyyyy