Kiedy trudna szkolna droga

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-125/08-04

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat łukowski

Gmina: Adamów

Wartość ogółem: 514860

Wydatki kwalifikowalne: 514860

Dofinansowanie: 514860

Dofinansowanie UE: 437631

Nazwa beneficjenta: Gmina Adamów

NIP beneficjenta: 8252083834

Kod pocztowy: 21-412

Miejscowość: Adamów

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat łukowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/12/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/15/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2008

Data zakończenia realizacji: 9/30/2010

urząd pracy wrocław godziny otwarcia, dino kramsk, zaburzenia lękowe u osób starszych, zs4 sanok, urząd gminy gostyń

yyyyy