Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-24-095/10-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Świętochłowice

Gmina: M. Świętochłowice

Wartość ogółem: 864640,84

Wydatki kwalifikowalne: 864640,84

Dofinansowanie: 851671,23

Dofinansowanie UE: 734944,71

Nazwa beneficjenta: Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Zespole Szkół i Pracy Pozaszkolnej

NIP beneficjenta: 6271263594

Kod pocztowy: 41-605

Miejscowość: Świętochłowice

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Świętochłowice

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/9/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/10/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  7/1/2010

Data zakończenia realizacji: 6/30/2012

jacek gryga, zus tabelą uszczerbku na zdrowiu 2021, aktywny rodzic, formularz in 1 jak wypełnić, piotr wawrzycki, urząd pracy lidzbark warmiński, odpowiedz jakie warunki powinny spełnić organizacje pozarządowe

yyyyy