Kreatywna szkoła – Lubię to !

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-16-011/14-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat oleski

Gmina: Dobrodzień

Wartość ogółem: 209538,88

Wydatki kwalifikowalne: 209538,88

Dofinansowanie: 178108,05

Dofinansowanie UE: 178108,05

Nazwa beneficjenta: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL

NIP beneficjenta: 5220001895

Kod pocztowy: 45-018

Miejscowość: Opole

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat m. Opole

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: fundacja

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/23/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/24/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  10/1/2014

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

darmowe szkolenia, generator pieczatek, rozwój, jak wybrać numer wewnętrzny w telefonie dotykowym

yyyyy