Kreatywni gimnazjaliści

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-20-950/13-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat m. Białystok

Gmina: M. Białystok

Wartość ogółem: 162740

Wydatki kwalifikowalne: 162740

Dofinansowanie: 146466

Dofinansowanie UE: 124496,1

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku

NIP beneficjenta: 9660787821

Kod pocztowy: 15-420

Miejscowość: Białystok

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat m. Białystok

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/21/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/21/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  3/1/2014

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

metody coachingowe, lodowisko starachowice, mikropożyczka podstawa prawna, darmowe kursy języka angielskiego z unii europejskiej

yyyyy