Kto się bawi i pracuje ten trudności pokonuje

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-22-322/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat sztumski

Gmina: Stary Targ

Wartość ogółem: 109408

Wydatki kwalifikowalne: 109408

Dofinansowanie: 109408

Dofinansowanie UE: 92996,8

Nazwa beneficjenta: Gmina Stary Targ

NIP beneficjenta: 5792069693

Kod pocztowy: 82-410

Miejscowość: Stary Targ

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat sztumski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/16/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/28/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/1/2012

Data zakończenia realizacji: 12/30/2012

my rodzinę dobrą mamy tekst, csm-swd.nfz.gov.pl, poznajmy sie org, europei 2021

yyyyy