Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-229/13-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat chełmski

Gmina: Dorohusk

Wartość ogółem: 213819,64

Wydatki kwalifikowalne: 213819,64

Dofinansowanie: 186219,64

Dofinansowanie UE: 181746,69

Nazwa beneficjenta: Gmina Dorohusk

NIP beneficjenta: 5632160539

Kod pocztowy: 22-175

Miejscowość: Dorohusk

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat chełmski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/23/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/24/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  10/1/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2014

szkolenia parp, ocena strony internetowej, finansowanie przedsiębiorstwa, utrata równowagi np. gospodarczej, ekspert prawa budowlanego, branży

yyyyy