Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-228/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Gmina: M. Lublin

Wartość ogółem: 395094,48

Wydatki kwalifikowalne: 395094,48

Dofinansowanie: 351942,48

Dofinansowanie UE: 335830,31

Nazwa beneficjenta: Gmina Miasto Lublin/Zespół Szkół nr 11 w Lublinie

NIP beneficjenta: 9462631484

Kod pocztowy: 20-107

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/20/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/20/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/15/2013

Data zakończenia realizacji: 7/15/2014

wp op, grunt to ogrod, dom krobia, jupi park sukcesja, powierzchnia polski a ukrainy, w tabeli przedstawiono ile osób mieszkało w 2018, umowa cesji wzór, potrzeby społeczne

yyyyy