Lekcja nieograniczonych możliwości

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-096/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Rybnik

Gmina: M. Rybnik

Wartość ogółem: 2575279,98

Wydatki kwalifikowalne: 2575279,98

Dofinansowanie: 2266246,38

Dofinansowanie UE: 2188987,98

Nazwa beneficjenta: Miasto Rybnik

NIP beneficjenta: 6420010758

Kod pocztowy: 44-200

Miejscowość: Rybnik

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Rybnik / Powiat rybnicki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/29/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/29/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  2/1/2014

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

podmiot co to jest, projektu, protestu, podniosły wiersz, posiedzenie a rozprawa

yyyyy