„Lepiej w grupie niż w chałupie” – edukacja przedszkolna dla dzieci z terenu sołectwa Alfredówka wraz z osiedlem Buda Stalowska

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-18-163/09-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat tarnobrzeski

Gmina: Nowa Dęba

Wartość ogółem: 282626,5

Wydatki kwalifikowalne: 282626,5

Dofinansowanie: 278326,5

Dofinansowanie UE: 240232,53

Nazwa beneficjenta: Gmina Nowa Dęba/Publiczna Szkoła Podstawowa w Alfredówce

NIP beneficjenta: 8671618843

Kod pocztowy: 39-460

Miejscowość: Alfredówka

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat tarnobrzeski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: szkoła lub placówka oświatowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/26/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/29/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  2/1/2010

Data zakończenia realizacji: 8/31/2012

dopłaty do pola 2021, na schemacie przedstawiono przepływ energii przez ekosystem, legnica info, demarol zielonki, kurs średni, ing pełna nazwa, kurs euro 31 grudnia 2020, kurs nauczyciela przedszkola, www.rpo.gov.pl, sudop baza, raport wynagrodzeń 2014

yyyyy