„Lepiej w grupie niż w chałupie” – edukacja przedszkolna dla dzieci z terenu sołectwa Chmielów

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-18-270/08-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat tarnobrzeski

Gmina: Nowa Dęba

Wartość ogółem: 85275

Wydatki kwalifikowalne: 85275

Dofinansowanie: 83319

Dofinansowanie UE: 72483,75

Nazwa beneficjenta: Gmina Nowa Dęba

NIP beneficjenta: 8672078107

Kod pocztowy: 39-460

Miejscowość: Nowa Dęba

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat tarnobrzeski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/24/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/26/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  10/1/2008

Data zakończenia realizacji: 2/28/2010

nota bene sjp, pup lwówek śląski oferty pracy, ile to 5 euro na polskie, kod na recepte, raport po angielsku przykład, pilczycka 144 wrocław, wysluchanie publiczne

yyyyy