Lepsza Przyszłość

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-26-010/08-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat buski

Gmina: Solec-Zdrój

Wartość ogółem: 89167,12

Wydatki kwalifikowalne: 89167,12

Dofinansowanie: 89167,12

Dofinansowanie UE: 75792,05

Nazwa beneficjenta: Gmina Solec-Zdrój

NIP beneficjenta: 6551879623

Kod pocztowy: 28-131

Miejscowość: Solec-Zdrój

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat buski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (inne niż góry, wyspy lub słabo i bardzo słabo zaludnione obszary)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/31/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/31/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2008

Data zakończenia realizacji: 8/31/2010

programy remontowe, dofinansowanie do hodowli psów 2021, gus tabelą dalszego trwania życia 2022 2023, dopłata do lasu 2021, kto jest twoim wzorem jakie zasady, konsorcja, z wyrazami szacunku, inteligentny synonim, minister do spraw finansów publicznych, fundacje wspierające finansowo osoby niepełnosprawne

yyyyy