Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-242/12-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat chełmski

Gmina: Wierzbica

Wartość ogółem: 109233

Wydatki kwalifikowalne: 109233

Dofinansowanie: 97633

Dofinansowanie UE: 92848,05

Nazwa beneficjenta: Gmina Wierzbica/Szkoła Podstawowa w Święcicy

NIP beneficjenta: 5631992456

Kod pocztowy: 22-150

Miejscowość: Wierzbica

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat chełmski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: szkoła lub placówka oświatowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/1/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/5/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  3/1/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2013

pcpr parczew, pomoc de minimis 2022, wykonaj działania podaj konieczne założenia, iulotki kaufland, warszawa urząd wojewódzki, wiedza o społeczeństwie proz, na wspólnej streszczenia 3323

yyyyy